DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Grobei Dunris
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 25 October 2007
Pages: 457
PDF File Size: 19.82 Mb
ePub File Size: 10.56 Mb
ISBN: 641-2-38881-630-8
Downloads: 11255
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJora

Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa.

Mabogo dinku a a thebana – Batho ba kgona botshelo ka go thusana. Mmolai wa motho ga a itsiwe. Kwa kgora e leng teng batho ba kokoanela teng Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona.

Motho o kgona go logela sengwe le sengwe maano fa e se loso fela. Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana. Tau e se nang seboka e siiwa ke none e tlhotsa – Motho a se na bathusi o palelwa ke tironyana e se ya sepe. Tiro e botlhofo e pataganetswe.

Noticeboard

Tlhapi solofela loraga, metsi a tshwele o a lebile – Fa motho yo o ntseng a viane thusa a fulara, o ipaakanyetse go lebagana le mathata a botshelo o le nosi. Ka dipuo di sele Add links. Mmualebe o a bo a bua la gagwe gore monalentle a le tswe.

Ntswa e bolawa ke mong wa yone ga e na lobelo – Motho o sotlwa ke mmusi wa gagwe ga go kwa a ka tshabelang go mo lemosa. Motsadi o tlhokomela bana thata ke ka moo re tshwanetseng go lebelela bontle jwa gagwe mo baneng.

Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. Mosito wa photi o tsosa di txa – Motho o ka butsolosa diphapang tse dikgologolo ka phosonyana e nnye. Le fa motho a setseana tswa a le maswe go le kae, ga a ke a dumela fa setswqna ntse jalo Tshwene mopalami, mme ga a lebale go wa Modira-dibe o itse riane lobaka lotlhe fa setseana tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go loga maano go itlhokomela gore fa a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe Tshwene o bonye mapalamo mafologo ga a a bona Motho o bonye fela leano la go dira selo, la go se dirolola ga setswanq a le bona Tshwenyana tss e bowa bo ntlha e a ikilela Fa o ikitse o le madimabe o tshwanetse go iphapha mo dilong Tshweu ga di tshwane go tshwana dintsho Merafe e mesweu e a bo e ntse e eme mmogo fela ka dipaka tsotlhe, e mentsho yone e a lwantshana Tsie e boswa seanong Fa motho a batla go huma o tshwanetse gore a tlhoafale jaanong a ipapalele, a se ka a tlhola a re ka moso Tsie e fofa ka moswang Motho o bereka sentle a jele Tsie e senya ka bontsi Gantsi Bogodu boatlega fa lebodira lele bantsi.

  EL PAIS BAJO MI PIEL GIOCONDA BELLI PDF

Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja. Moya-goleele o lefa setswaba marapo – Motho yo o lwalang ka boleele e a tle e re kgabagare a fole.

Mogwe lekaba, ga tsofale – Mogwe ga ka a fetsa go direla ba bogwegadi. Segwaba se isiwa ga sone ke go sololwa – Sekoba se gopodiwa ga sone ke go sotlwa le go kgojwa. Go thata gore motho a latlhe mokgwa wa gagwe. Setoto se bitsa manong. Le fa motho a ka iponatsha a siame ga o kake wa itse maikaelelo a gagwe Motshega kgarebe ke monyadi wa yona Motho yo a nyatsang selo a ka tsoga a se dira Ngwana ntae ke go lae tlhogoputswa ga se molao Mogolo a ka ithuta sengwe go tswa mo ngwnaneng.

Khumo ga e nnele ruri serswana mothong Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Ngwana o sa leleng o swela tharing. Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tla utlwa wa manong. Motho yo o gagapang ditiro ga a nke a di kgona. Ngwana o rutwa molao a sa le monnye.

diand Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna motlhofo. Kgosi thothobolo e olela matlakala. Mamina e a re go fela a ye nkong e le nngwe – Kgang ya moruthuta e a tle e fele ka bonolo, e tlhofofaditswe. Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana.

  BEAUTY AND THE BLACKSMITH TESSA DARE PDF

Bana ba tadi ba bonwa ka mereto. Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe.

Puo Ya Rona/Our Lunguage: Diane Motswana

Retrieved from ” https: Javascript is disabled in this browser. Tau e iphutha metlhala e le nosi e na le bana malawana mafaratlhatlha Tau e se na ng seboka e siiwa ke none e tlhotsa Fa batho ba se seoposengwe ba ka se kgone tiro Tau ga e ke e ja ngwana e sa mo tsala Motho yo a se nang kamano le wena, ga se gantsi a ka go direla molemo Tedutshweu ga se botsofe Setshwano sa motho se na le go go tsietsa Thebe ya sebodu ke leleme Motlapa o itshereletsa ka go bua thata.

Mmapodi ga ipone se se mo tlhogong – Go thata tsx motho a itshwae diphoso. Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa.

Resemeletse, 21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi. ยท Motsweding FM –

Ga se gore fa ele mogolo o tla diame a nepile. Se botlhoko se lekwa ke ngwana mogolo – Ditiro tse di bokete di lebaganngwa le ngwana yo mogolwane, ka a feta ba bangwe ka tlhaloganyo le thata. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso.

Sa mosima se jewa ka yo o thata – Selo se se bonwang ka bothata se tshwanetse go fufulelwa. Le pelong ga le tshetse siane Fa motho a na le ngongorego o tshwanetse go e ntsha, gore e se ka ya mo ja mo moweng. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata.

Go pataganya mediro motho o feleletsa a sa wetse epe ya tsone sentle. Modimo ga setswaan je nkabo – Modimo ga o latlhe ope.